Categories
गीत

सदगुरु

पारस जइसे होत हे , सदगुरु के सब ज्ञान ।
लोहा सोना बन जथे , देथे जेहा ध्यान ।।

देथे शिक्षा एक सँग , सदगुरु बाँटय ज्ञान ।
कोनों कंचन होत हे , कोनों काँछ समान ।।

सत मारग मा रेंग के , बाँटय सबला ज्ञान ।
गुरू कृपा ले हो जथे , मूरख हा विद्वान ।।

छोड़व झन अब हाथ ला , रस्ता गुरु देखाय ।
दूर करय अँधियार ला , अंतस दिया जलाय ।।

नाम गुरू के जाप कर , तैंहर बारंबार ।
मिलही रस्ता ज्ञान के , होही बेड़ा पार ।।

महेन्द्र देवांगन माटी
पंडरिया कबीरधाम
8602408353
mahendradewanganmati@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *